Oferty pracy

Nabór na stanowisko SAMODZIELNEGO REFERENTA w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie

Nabór na stanowisko SAMODZIELNEGO REFERENTA w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie

 

 

Nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina

tel. 61 8 132-644

e-mail: sekretariat@sp1mosina.edu.pl

 

Nazwa stanowiska: samodzielny referent

Wymiar czasu pracy:  pełen etat

Wymagane wykształcenie: preferowane wyższe administracyjne, wyższe, ewentualnie średnie pomaturalne administracyjne bądź średnie.

 

Zakres obowiązków:

- obsługa programu Kadry VULCAN,

- prowadzenie sekretariatu szkoły,

- prowadzenie spraw kadrowych, m.in. prowadzenie teczek osobowych pracowników, list

  obecności, spisywanie umów, przeniesienia, rozwiązywanie umów, ewidencje urlopów,

  zwolnień lekarskich, badania pracownicze, szkolenia BHP, 

- przygotowywanie statystyk i zestawień,

- prowadzenie ksiąg, rejestrów, druków ścisłego zarachowania,

- ewidencje delegacji służbowych,

- przygotowywanie sprawozdań dla GUS,

- prowadzenie dokumentacji archiwum szkolnego.

 

Wymagania:

Niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku samodzielnego referenta:

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność,

- posiadanie wymaganego wykształcenia,

- znajomość przepisów administracyjnych, przepisów prawa m.in. Kodeks Pracy, Karta

  Nauczyciela,

- umiejętność redagowania pism administracyjnych i właściwej interpretacji przepisów,

- umiejętność biegłej obsługi komputera (programy MS Office),

- mile widziana znajomość obsługi programu kadrowego firmy VULCAN,

- umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

- odpowiedzialność i opanowanie,

- rzetelność,

- życzliwy stosunek do ludzi,

- komunikatywność,

- doświadczenie w pracy biurowej.

 

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

- CV,

- kserokopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy,

-  kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie oraz dodatkowe

    kwalifikacje,

- aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania

   pracy na stanowisku samodzielnego referenta,

- oświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781) w celu przeprowadzenia konkursu.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  z adnotacją: „Konkurs na stanowisko samodzielnego referenta w terminie do dnia 21 lipca 2020 roku do godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie –sekretariat I piętro pok.111 ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina.

Uwaga: o zachowaniu terminu decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie https://sp1mosina.bipszkola.pl .

W terminie do 7 dni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.06.2020
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 czerwca 2020 12:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Agnieszka Szymańska
Ilość wyświetleń: 941
30 czerwca 2020 12:46 (Ewa Agnieszka Szymańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)