Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko księgowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie

       I.            Wymagania niezbędne :

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie co najmniej średnie o profilu ekonomicznym,
 3. staż pracy w dziale księgowości/ kadry,
 4. biegła znajomość obsługi programów kadrowo- płacowych firmy VULCAN, PŁATNIK,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 8. nieposzlakowana opinia.

    II.            Wymagania dodatkowe :

 1. znajomość obsługi pakietu programów MS Office (Word, Excel),
 2. znajomość przepisów prawa: m.in. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
  o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, karta nauczyciela.
 3. umiejętność i doświadczenie w pracy w zespole ,
 4. samodzielność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych .

 III.            Zakres zadań wykonywanych na stanowisku (w szczególności):

 1. 1.      prowadzenie spraw dotyczących zatrudnienia, wynagrodzeń, zasiłków chorobowych oraz pozostałych zasiłków wynikających z obowiązujących przepisów i kompletacja dokumentacji,
 2. 2.      terminowe sporządzanie list płac pracowników szkoły,
 3. 3.      terminowe sporządzanie analiz miesięcznych z zatrudnienia i wynagrodzeń,
 4. 4.      opracowywanie projektu płac na kolejny rok kalendarzowy wg terminarza,
 5. 5.      terminowe sporządzanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym ,
 6. 6.      terminowe sporządzanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 7. 7.      terminowe sporządzanie informacji dla PFRON,
 8. 8.      prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, kart podatkowych,
 9. 9.      prowadzenie kartotek pracowniczych dotyczących spłat pożyczek,
 10. 10.  wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia,
 11. 11.  inne prace zlecone przez dyrektora placówki i głównego księgowego.

   IV.            Informacje o warunkach pracy:

 1. 1.      wymiar czasu pracy – 0,5 etatu (20 godzin tygodniowo) ,
 2. 2.      praca przy monitorze komputerowym do 4 godzin dziennie,
 3. 3.      oświetlenie mieszane
 4. 4.      praca umysłowa

     V.            Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. 1.      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. 2.      CV,
 3. 3.      kserokopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy,
 4. 4.      kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje,
 5. 5.      aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku księgowego,
 6. 6.      oświadczenie o niekaralności,
 7. 7.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182.) w celu przeprowadzenia konkursu.
 8. 8.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  z adnotacją: „Konkurs na stanowisko księgowego w terminie do dnia 09 października 2018 roku do godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie –sekretariat I piętro pok.111 ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina.

 

Uwaga: o zachowaniu terminu decyduje data wpływu .Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie https://sp1mosina.bipszkola.pl oraz na tablicy informacyjnej na parterze w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

W terminie do 15 dni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.09.2018 r.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2018 13:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Agnieszka Szymańska
Ilość wyświetleń: 349
18 września 2018 13:17 (Ewa Agnieszka Szymańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)