Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko KSIĘGOWEGO w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie

 

 

        I.            Wymagania niezbędne :

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie co najmniej średnie o profilu ekonomicznym,
 3. staż pracy w dziale księgowości/ kadry,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 7. nieposzlakowana opinia.

     II.            Wymagania dodatkowe :

 1. znajomość obsługi pakietu programów MS Office (Word, Excel),
 2. znajomość obsługi programów kadrowo- płacowych firmy VULCAN, PŁATNIK,
 3. znajomość przepisów prawa: m.in. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
  o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, karta nauczyciela.
 4. umiejętność i doświadczenie w pracy w zespole ,
 5. samodzielność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych .

  III.            Zakres zadań wykonywanych na stanowisku (w szczególności):

 1.  prowadzenie spraw dotyczących zatrudnienia, wynagrodzeń, zasiłków chorobowych oraz pozostałych zasiłków wynikających z obowiązujących przepisów i kompletacja dokumentacji,
 2. terminowe sporządzanie list płac pracowników szkoły,
 3. terminowe sporządzanie analiz miesięcznych z zatrudnienia i wynagrodzeń,
 4. opracowywanie projektu płac na kolejny rok kalendarzowy wg terminarza,
 5.  terminowe sporządzanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym ,
 6.  terminowe sporządzanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 7.  terminowe sporządzanie informacji dla PFRON,
 8.  prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, kart podatkowych,
 9.  prowadzenie kartotek pracowniczych dotyczących spłat pożyczek,
 10. wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia,
 11.  inne prace zlecone przez dyrektora placówki i głównego księgowego.

   IV.            Informacje o warunkach pracy:

 1.  wymiar czasu pracy – 0,5 etatu (20 godzin tygodniowo) ,
 2.  praca przy monitorze komputerowym do 4 godzin dziennie,
 3.  oświetlenie mieszane
 4.  praca umysłowa

     V.            Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1.   podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2.   CV,
 3.  kserokopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy,
 4.  kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje,
 5.  aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku księgowego,
 6.  oświadczenie o niekaralności,
 7.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182.) w celu przeprowadzenia konkursu.
 8.  Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  z adnotacją: „Konkurs na stanowisko księgowego w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku do godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie –sekretariat I piętro pok.111 ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina.

Uwaga: o zachowaniu terminu decyduje data wpływu .Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie https://sp1mosina.bipszkola.pl oraz na tablicy informacyjnej na parterze w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

W terminie do 10 dni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2018 10:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Agnieszka Szymańska
Ilość wyświetleń: 602
09 lutego 2018 10:33 (Ewa Agnieszka Szymańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lutego 2018 10:22 (Ewa Agnieszka Szymańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)