Oferty pracy

Oferty pracy

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie

ogłasza nabór na stanowisko

samodzielnego referenta

 

Nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Szkolna 1

62-050 Mosina

tel./fax. 61 8 132-239

e-mail: sekretariat@sp1mosina.pl

 

Nazwa stanowiska: samodzielny referent

Wymiar czasu pracy:           ½ etatu

Wymagane wykształcenie: preferowane wyższe administracyjne, wyższe, ewentualnie średnie pomaturalne administracyjne bądź średnie.

 

Zakres obowiązków:

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji obowiązku szkolnego,

- prowadzenie dokumentacji związanej z remontami, modernizacją i inwestycjami na terenie

  szkoły,

- prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej,

- prowadzenie archiwum dokumentów,

- prowadzenie sekretariatu szkoły.

 

Wymagania:

Niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku samodzielnego referenta:

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność,

- posiadanie wymaganego wykształcenia,

- znajomość przepisów administracyjnych,

- umiejętność redagowania pism administracyjnych i właściwej interpretacji przepisów,

- umiejętność biegłej obsługi komputera,

- umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

- odpowiedzialność i opanowanie

- rzetelność

- życzliwy stosunek do ludzi

- komunikatywność

- doświadczenie w pracy biurowej

 

Wymagane dokumenty:

- curriculum vitae

- list motywacyjny z podanym telefonicznym numerem kontaktowym oferenta

- kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość

- oryginał lub odpis dokumentu potwierdzającego wymagany poziom wykształcenia

- kopie świadectw pracy dokumentujące dotychczasową pracę zawodową lub inne dokumenty

  potwierdzające zatrudnienie

- kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

- pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw

   publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z

  1997 r. (Dz.U. nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) na potrzeby procesu rekruatacji

 

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty w zamkniętych kopertach oznaczone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „ Nabór na stanowisko samodzielny referent” należy składać w sekretariacie szkoły w Mosinie, ul. Szkolna 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1300 w terminie do 09.01.2013 r.

 

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, jak również informacja o wynikach naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2012 10:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Bilska
Ilość wyświetleń: 1020
10 stycznia 2013 10:59 (Kamila Bilska) - Zmiana danych dokumentu.
10 stycznia 2013 10:42 (Kamila Bilska) - Zmiana danych dokumentu.
10 stycznia 2013 10:41 (Kamila Bilska) - Zmiana danych dokumentu.