Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

11 grudnia 2012 09:19

Program wychowawczy

                                                                                                                                             Załącznik do Uchwały

                                                                                                                                             Rady Pedagogicznej nr 76/12/13

                                                                                                                                             z dnia 13.09.2012 r.

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MOSINIE

 

Priorytet w wychowaniu młodego człowieka powinien mieć dom rodzinny. W nim przede wszystkim kształtuje się charakter, przekazywany jest system wartości. Pierwszymi osobami wspierającymi rodziców w wychowaniu są nauczyciele, którzy wychowują zarówno przez własne postawy i codzienne zachowania jak i celowe działania.

Wychowawcy planując działania powinni zmierzać do tego, aby treści przyswajalnego przez uczniów materiału i sposobów przekazu uwzględniały najpełniejszy rozwój dziecka obejmujący intelekt, emocje, sferę duchową, a także sprawność ruchową i dbałość o zdrowie.

 

 

Cele główne:

 

Nasza szkoła stwarza warunki do:

 

 • rozwoju postaw patriotycznych i obywatelskich
 • kształtowania więzi z krajem ojczystym i regionem
 • budowania więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się
 • kształtowania nawyków kulturalnego zachowania i zdrowego stylu życia
 • zapewnienia optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju ucznia w bezpiecznym i przyjaznym środowisku
 • budzenia odpowiedzialności ucznia za siebie i środowisko, w którym żyje
 • przygotowania ucznia do samodzielnego zdobywania informacji oraz świadomego ich wyboru
 • wprowadzenia ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i ojczyznę
 • rozbudzania i rozwijania indywidualnych zdolności twórczych oraz samodzielnego myślenia i sprawnego działania, promowania osiąganych sukcesów
 • efektywnej współpracy z rodzicami  i integracji ze środowiskiem lokalnym
 • współpracy wszystkich organów szkoły

 

 

 

Treść i cele

Zadania

Sposoby realizacji

 

Uczeń- patriota narodowy

 

Kształtowanie postaw patriotycznych

 

Rozbudzanie zainteresowań własną ojczyzną, historią, literaturą, kultura i sztuką narodową

 

Wpajanie pozytywnego stosunku do symboli i świąt narodowych

 

Przybliżanie najważniejszych wydarzeń, bohaterów narodowych i sylwetek wielkich Polaków

 

Troska o dbałość i poprawność językową

 

 

Organizowanie uroczystości związanych z zachowaniem tradycji i kultury kraju

 

Realizacja zagadnień na godzinach wychowawczych,  lekcjach historii, języka polskiego, muzyki, edukacji wczesnoszkolnej

 

Cykliczne obchody Święta Niepodległości

 

 

 

 

Uczeń- patriota lokalny

 

Poznawanie zwyczajów, obyczajów i tradycji regionalnych i lokalnych

 

Poznawanie swojego środowiska i okolicy

 

 

Realizacja zagadnień na godzinach wychowawczych, lekcjach historii, języka polskiego, muzyki, edukacji wczesnoszkolnej

 

Udział uczniów w konkursach o tematyce patriotycznej

 

Współpraca z Mosińskim Ośrodkiem Kultury i Izbą Muzealną

 

 

W szkole jak w rodzinie

 

Wpajanie pozytywnych wartości oraz kultywowanie tradycji

 

Wychowanie w duchu  tolerancji i poszanowania godności innych

 

Organizowanie spotkań pozalekcyjnych i imprez szkolnych

 

Angażowanie uczniów w organizację uroczystości szkolnych i klasowych

 

Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających trudności w nauce

 

Włączanie rodziców do organizowania uroczystości szkolnych i klasowych

 

Wykorzystanie naturalnych sytuacji wychowawczych oraz tworzenie nowych działających  aktywizująco

 

Inicjowanie działań wychowawczych zmierzających do rozumienia potrzeb drugiego człowieka

 

Akcje charytatywne na rzecz dzieci ubogich

 

 

Demokratyzacja życia w klasie i szkole – samorządność

 

 

 

Kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji i poszerzania wiedzy

 

 

Umiejętność pracy w zespole

 

Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobistego uczniów

 

 

Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

 

Wykorzystanie pracowni komputerowej w trakcie procesów lekcyjnych i pozalekcyjnych

 

Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych, multimedialnych i Internetu

 

Organizowanie wystawek prac manualnych uczniów

 

Udział uczniów w organizowanych zawodach sportowych i konkursach tematycznych

.

Praca Samorządu Uczniowskiego

 

Redagowanie gazetek szkolnych „Jedynka” i „Sprawy i sprawki ze szkolnej ławki”

 

 

Odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze

 

Kształtowanie postaw ekologicznych

 

Dbanie o stan najbliższego środowiska

 

 

Zapoznanie uczniów z formami ochrony przyrody na terenie gminy

 

Uświadamianie konieczności zachowania czystości w miejscach nauki, wypoczynku, zamieszkania oraz miejscach użyteczności publicznej

 

 

Uświadamianie konieczności segregacji śmieci

 

Udział w akcji „Światowy Dzień Ziemi” i „ Sprzątanie Świata”

 

Działalność Koła Ekologiczno- Przyrodniczego

 

Realizacja zagadnień na godzinach wychowawczych i lekcjach przyrody

 

Organizowanie wystaw tematycznych

 

Udział uczniów w

konkursach przyrodniczych

 

Współpraca z Wielkopolskim Parkiem Narodowym

 

 

Szkoła miejscem bezpiecznego pobytu dziecka

 

Kształtowanie właściwych zachowań uczniów

 

Zapoznanie uczniów z zasadami BHP na zajęciach przedmiotowych

 

Przygotowanie uczniów klasy IV do egzaminu na kartę rowerową

 

Podsumowanie znajomości znaków drogowych  przez uczniów klas pierwszych – wręczanie znaczków odblaskowych

 

Kształtowanie odpowiednich zachowań w ruchu drogowym

 

Uświadamianie zachowań stwarzających zagrożenia- pogadanki na godzinach wychowawczych

 

Wykorzystanie zapisów z monitoringu do celów wychowawczych (zgodnie z ustalonymi zasadami)

 

 

Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia

 

 

 

Profilaktyka zdrowotna

 

Promocja zdrowego stylu życia

 

 

 

Wzbogacanie wiedzy i utrwalenie nawyków higieniczno-zdrowotnych i sanitarnych w zakresie higieny osobistej, higieny otoczenia, higieny żywienia i higieny psychicznej

 

 

 

Wykonywanie gazetek ściennych o tematyce zdrowotnej

 

 

Realizacja zagadnień na godzinach wychowawczych i lekcjach przyrody

 

Przeprowadzanie konkursów na temat zdrowego stylu życia

 

Realizacja projektów „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Szkoła bez przemocy”

 

Działalność Szkolnego Koła PCK

 

Współpraca z pielęgniarką szkolną

 

Realizacja zagadnień na lekcjach wychowanie do życia w rodzinie  i technice

 

Udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych

 

 

Umiejętności kontaktowania się z ludźmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartości rodziny w życiu człowieka

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania oraz prowadzenia rozmowy

 

 

Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

 

Kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie umiejętności aktywnego i empatycznego słuchania innych

 

 

 

 

 

 

Wzmacnianie więzi rodzinnych

 

 

Wpajanie zasad i reguł obowiązujących w relacjach z rodziną

 

 

Rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowania się w szkole, w stołówce, w środkach komunikacji miejskiej, instytucjach użyteczności publicznej, bibliotece, na imprezach kulturalnych i uroczystościach szkolnych oraz w stosunku do osób starszych, odmiennej płci, rasy, narodowości

 

Wykorzystanie „Encyklopedii dobrych manier” na godzinach wychowawczych

 

Udział uczniów klas V i VI w zajęciach przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”

 

Cykliczny udział w Gminnym Konkursie Obycie Umila Życie

 

Realizacja zagadnienia na godzinach wychowawczych

 

Spotkania z psychologiem i pedagogiem

 

Integracja zespołu klasowego

 

 

Udział w szkolnych imprezach integracyjnych

 

 

Realizacja zagadnień na lekcjach języka polskiego i godzinach wychowawczych

 

 

 

Zasady wykorzystywania zapisu z monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły

 

 1. Zapis z monitoringu wykorzystywany jest wtedy, gdy zawarte w nim treści mogą stanowić przedmiot postępowania dotyczącego:

a)      narażenia życia i zdrowia uczniów i pracowników szkoły,

b)      przywłaszczenia mienia szkoły, kradzieży (rzeczy osobistych uczniów, pracowników szkoły),

c)      niszczenia mienia szkoły, rzeczy osobistych uczniów, pracowników szkoły,

d)     stosowania przemocy fizycznej uczniów, pracowników szkoły,

e)      posiadania niebezpiecznych przedmiotów (ostre narzędzia, noże, scyzoryki), substancji i materiałów pirotechnicznych (petardy),

f)       posiadania alkoholu, tytoniu, substancji psychoaktywnych itp.

 1. Zapis z monitoringu udostępnia dyrektor szkoły lub jego zastępca.
 2. Treści z zapisu monitoringu przedstawione powinny być osobom będącym stronami

            sporu, konfliktu, wobec których mamy podejrzenia złamania Statutu szkoły w

            obecności dyrektora szkoły lub jego zastępcy.

 1. Treści z zapisu monitoringu nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 2. Zapis z monitoringu nie powinien być podstawowym i jedynym dowodem

             rozstrzygania spraw wewnątrzszkolnych.

 

Przypadki, w których można udostępniać nagrania z monitoringu szkolnego:

a)      uzasadnione podejrzenia o nieregulaminowe zachowanie ucznia,

b)      prośba ucznia, nauczyciela, rodzica,

c)      kradzież lub zaginięcie mienia.

 

 

 

 

Ewaluacja

 

Oceny efektów realizacji Programu wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie dokonują:

 • wychowawcy i nauczyciele
 • pedagog szkolny
 • psycholog szkolny
 • dyrekcja szkoły
 • uczniowie
 • rodzice

 

Podstawę do formułowania tych ocen stanowią narzędzia:

 • sprawozdania z realizacji programu
 • obserwacje
 • badania ankietowe
 • opinie i wnioski podmiotów uczestniczących.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2012 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Bilska
Ilość wyświetleń: 345
11 grudnia 2012 09:19 (Kamila Bilska) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl