Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

11 grudnia 2012 09:17

Program profilaktyki

                                                                                                                                                   Załącznik  do Uchwały

                                                                                                                                                   Rady Pedagogicznej nr 77/12/13

                                                                                                                                                   z dnia 13.09.2012 r.

 

 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MOSINIE

 

 

 

DIAGNOZA ŚRODOWISKA

 

Środowisko, w którym rozwija się dziecko ma ogromny wpływ na jego zachowanie, stosunek do obowiązków szkolnych, osiągnięcia edukacyjne  w szkole.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie obejmuje swoim rejonem dzieci z Mosiny oraz z okolicznych wiosek takich, jak: Sowiniec, Sowinki, Krajkowo, Baranowo, Baranówko, Żabno, Żabinko.

Zauważa się  przypadki  rodzin dysfunkcyjnych, niezaradnych życiowo, żyjących w trudnych warunkach materialnych, co rzutuje na funkcjonowanie ich dzieci i obniżenie u nich poczucia obowiązku.

Na podstawie obserwacji, rozmów z uczniami i nauczycielami stwierdzamy, że głównymi problemami w naszej szkole są zachowania agresywne i pojedyncze przypadki przemocy uczniów wobec siebie.

Nasz program będzie dotyczył dziedzin problemowych, które wynikają z bieżących potrzeb szkoły. Będziemy systematycznie poszerzać go o te dziedziny, które ewentualnie ujawnią się w wynikach badań ankietowych i na bieżąco aktualizować.

 

 

 

 ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

Skuteczność programów profilaktycznych bazuje na działaniu dwutorowym: wzmacnianie najważniejszych czynników chroniących ( np. zainteresowanie nauką i własnym rozwojem, silna więź z rodzicami, konstruktywna grupa rówieśnicza) i osłabianiu specyficznych czynników ryzyka.

Działania profilaktyczne dzielimy na:

 • profilaktykę  I  rzędową – polegającą na zapobieganiu występowania  zachowań zaburzonych poprzez promocję zdrowia, wyposażaniu uczniów w umiejętności praktyczne radzenia sobie w sytuacjach trudnych i podwyższeniu samoświadomości i odpowiedzialności, oraz pomocy rodzicom i nauczycielom  w doskonaleniu kompetencji we wspieraniu dzieci. 
 • profilaktykę  II  rzędową – polegającą na działaniach ograniczających już istniejące zachowania dysfunkcyjne uczniów i  udzielaniu profesjonalnej pomocy pedagogicznej i psychologicznej uczniom przejawiającym zaburzenia.

 

 

ADRESACI  PROGRAMU

 

Adresatami Programu profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie                                                              są uczniowie, rodzice, nauczyciele.

 

 

 

 STANDARDY

 

 1. Zwiększa się poczucie bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów.
 2. Uczniowie są świadomi zagrożeń dotyczących agresji i uzależnień.
 3. Wzrasta u uczniów wewnętrzne poczucie kontroli i poziom odpowiedzialności za samego siebie.

 

 

 

SPODZIEWANE EFEKTY

 

 1. Wyniki ankiet wskazują na zwiększenie się poczucia bezpieczeństwa wśród    uczniów. 
 2. Uczniowie znają wartości i normy społeczne i potrafią zachowywać się zgodnie z nimi na terenie szkoły.
 3. Uczniowie znają skuteczne sposoby reagowania na zjawisko agresji w szkole, potrafią konstruktywnie poradzić sobie w sytuacjach trudnych.        
 4. Uczniowie znają i potrafią wykorzystać w praktyce najważniejsze umiejętności psychospołeczne.
 5. Szkoła prowadzi systematyczne działania wspierające i informacyjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych, korzysta ze wsparcia instytucji, w których można uzyskać pomoc.

 

 

     

              

    FORMY REALIZACJI

 

 • indywidualne rozmowy i spotkania z uczniami
 • zajęcia warsztatowe z uczniami
 • konkursy
 • gazetki
 • zajęcia warsztatowe z rodzicami
 • rady szkoleniowe dla nauczycieli

 

 

Powodzenie w efektywnym przeprowadzeniu programu profilaktyki w szkole zależy od kompetencji wszystkich podmiotów, w tym nauczycieli. Z kolei dobra relacja  z rodzicem jest dla dziecka podstawowym czynnikiem ochraniającym go przed uzależnieniem. Aby podwyższyć umiejętności i samoświadomość osób mających wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży proponujemy przeprowadzenie spotkań warsztatowych dla rodziców i nauczycieli:

 

PROPOZYCJE WARSZTATÓW DLA RODZICÓW UCZNIÓW:

Podstawowe problemy jakich doświadczają rodzice w kontakcie z  dzieckiem/ nastolatkiem.

Czego rodzice nie wiedzą , a powinni, o dzieciach?

Jak uczyć dziecko odpowiedzialności i zachować równowagę między kontrolą a samodzielnością?

 

PROPOZYCJE WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI:

Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo ? Algorytmy postępowania.

Jak stworzyć i utrzymać dobry kontakt z klasą ?

 

 

 

EWALUACJA

 

Oceny efektów realizacji  PROGRAMU  PROFILAKTYKI dokonują:

 • wychowawcy i nauczyciele
 • pedagog szkolny
 • psycholog szkolny
 • dyrekcja szkoły
 • rodzice uczniów
 • uczniowie

 

Podstawę dla formułowania tych ocen stanowią narzędzia :

 • sprawozdania z realizacji planów
 • obserwacje
 • badania ankietowe
 • opinie, wnioski podmiotów uczestniczących

 

W programie nacisk kładziemy na partnerstwo podmiotów, a więc na oceny wysuwane nie tylko przez pracowników szkoły, ale przede wszystkim przez samych odbiorców – uczniów i  ich rodziców. Istotne jest tu monitorowanie przebiegu i skuteczności programu na bieżąco. Podkreśla się rolę sprawozdań z realizacji programu przedstawianych podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców, zebrań Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

 

 

PROFILAKTYKA

 

 I

 

RZĘDOWA

 

 

 

 

 

 

CELE

 

 

 

ZADANIA

 

SPOSOBY REALIZACJI

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Uczniowie promują zdrowy  styl życia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie potrafią dbać o swoje bezpieczeństwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie znają sytuacje zagrożenia, wiedzą gdzie szukać pomocy i jak sobie poradzić w sytuacjach trudnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie znają normy i zasady społeczne i potrafią zastosować je w praktyce

 

 

 

 

 

 

Uczniowie posiadają wiedzę na swój temat (samoocena, wiedza o swoich zdolnościach i zainteresowaniach,

poczucie własnej wartości)

 

 

 

 

 

Uczniowie rozwijają swoje umiejętności psychospołeczne:

 • znają emocje i potrafią sobie z    nimi radzić

 

 

 

 • znają pojęcie stresu i jego znaczenie w życiu

 

 

 

 

 

 • potrafią komunikować się skutecznie

 

 

 

 • znają pojęcie asertywności i potrafią zastosować ją w praktyce

 

 

 

 

 

 • znają pojęcie konfliktu i

            sposoby jego rozwiązywania

 

 

 

 • potrafią podejmować konstruktywne decyzje

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie potrafią bezpiecznie, pożytecznie i aktywnie zorganizować sobie czas

 

 

1.Uczenie zasad zdrowego  odżywiania,  dbania o higienę osobistą

 

2.Wskazanie  pozytywnego wpływu ruchu fizycznego   na zdrowie

 

3.Dostarczanie wiedzy o negatywnym znaczeniu używek i nikotyny dla zdrowia 

 

 

4.Dostarczanie wiedzy o mechanizmach powstawania uzależnień i chorób takich, jak anoreksja i bulimia

 

 

1. Poznanie przez ucznia miejsc i sytuacji występujących w szkole, a mogących się wiązać z fizycznym niebezpieczeństwem

 

 

2. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas aktywnego wypoczynku

 

3. Zapoznanie uczniów z zasadami poruszania się po drogach

 

4.Utrwalenie , znajomości zasad bezpiecznego poruszania się po drogach

 

5. Nauka zachowań w sytuacji kontaktu z nieznajomym

 

6.Uświadomienie

dzieciom ich prawa do nietykalności osobistej i godności

 

 

 

1.Informowanie uczniów o różnych formach uzyskiwania pomocy w szkole

 

2.Zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z usług policji, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej

 

 

3. Zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

 

 

1.Ustalenie zasad pracy w grupie

 

 

2.Wzmocnienie poczucia przynależności do danej grupy

 

3.Uzmysłowienie uczniom jakie wartości życiowe są dla nich ważne

 

 

 

1.Próby dokonania przez uczniów samooceny

 

2.Pogłębianie wiedzy o swoich zainteresowaniach i zdolnościach

 

 

3.Wzmacnianie poczucia własnej wartości

 

 

1.Uświadamianie i nazywanie emocji jakie przeżywamy na co dzień

 

2. Sposoby radzenia sobie z przykrymi emocjami

 

1.Zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami na temat stresu

 

2. Kształtowanie u uczniów umiejętności obserwacji oznak stresu u siebie

 

3.Rozpoznawanie sytuacji presji rówieśniczej

 

1. Określenie czym jest skuteczna komunikacja i jaka jest jej rola w życiu codziennym

 

2.Ćwiczenia skutecznej komunikacji

 

1.Ćwiczenie umiejętności rozróżnienia zachowań uległych, agresywnych i asertywnych

 

2. Kształcenie umiejętności obrony swojego zdania i  umiejętności odmawiania

 

1.Zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami o  konflikcie i sposobami jego rozwiązywania

 

1. Nauka rozpoznawania osób mających wpływ na podejmowanie przez uczniów decyzji

 

 

 

2. Rozróżnianie konstruktywnych i destrukcyjnych wzorców zachowań

 

 

 

1.Znaczenie aktywnego wypoczynku

 

2. Nauka organizacji swojego czasu

 

3.Zagrożenia i korzyści wynikające z korzystania z komputera, TV

 

 

 

 

klasy I-III

pogadanki,

konkursy plastyczne

 

klasy I-VI

gazetki, pogadanki, konkursy plastyczne

 

 

klasy I-VI

konkursy plastyczne, pogadanki, gazetki,

udział w ogólnopolskim konkursie „Zachowaj trzeźwy umysł”

 

klasy IV-VI

pogadanki, warsztaty

spotkania z rodzicami

 

 

 

klasy I-VI

ankiety

„Mapa niebezpiecznych miejsc w szkole”- aktualizacja

 

 

klasy I-III  konkursy plastyczne, pogadanki,

klasy IV-VI  konkursy

 

klasy I-III pogadanki, konkursy plastyczne, olimpiada wiedzy „ Bezpieczniej z Pyrkiem”, spotkanie z policjantem

 

klasy IV-VI

pogadanki,

egzamin na kartę rowerową

 

klasy 0-III program „Super Wiewiórka”, pogadanki

 

klasy I-VI, pogadanka dotycząca znajomości Konwencji Praw Dziecka, warsztaty,

gazetki informacyjne

 

 

klasy I-VI, pogadanki,

gazetki informacyjne

 

 

klasy I-VI

pogadanki, ćwiczenia praktyczne w sytuacjach zagrożenia (ewakuacja, wypadek, pożar)

 

 

klasy IV-VI

ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia

 

 

 

klasy I-VI

ustalanie kontraktu klasowego

 

klasy I-VI

zajęcia integracyjne

 

klasy I-VI

konkurs literacki” Żyj w zgodzie ze sobą”, warsztaty, pogadanki, ankiety

 

 

 

klasy I-VI

pogadanki na godzinach wychowawczych

 

klasy I-VI

zajęcia na kółkach zainteresowań, ankiety

 

 

klasy I-VI

pogadanki na godzinach wychowawczych

 

 

klasy I-VI

zajęcia warsztatowe

 

 

 

 

 

klasy IV-VI

zajęcia warsztatowe, gazetki, pogadanki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasy I-VI

pogadanki, zajęcia warsztatowe

 

 

 

 

 

klasy IV-VI

pogadanki, zajęcia warsztatowe

 

 

 

 

 

 

klasy I-VI

pogadanka, zajęcia warsztatowe

 

 

 

klasy IV-VI

pogadanki, zajęcia warsztatowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasy I-VI

pogadanki, ćwiczenia praktyczne w układaniu rozkładu dnia, gazetki, konkursy plastyczne

 

wychowawcy, nauczyciele przedmiotowcy, pielęgniarka

 

 

wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego, pielęgniarka

 

opiekunowie PCK

na podstawie gotowych materiałów SANEPiD, pedagog, psycholog

 

pedagog, psycholog

 

 

 

 

 

wychowawcy, pedagog, psycholog, dyrekcja

 

 

 

 

wychowawcy, opiekunowie PCK

 

 

wychowawcy, dyrekcja, nauczyciele wychowania fizycznego

 

wychowawcy, nauczyciele techniki i wychowania fizycznego, dyrekcja

 

wychowawcy, opiekunowie PCK, pedagog

 

wychowawcy, psycholog

samorząd uczniowski

 

 

 

 

wychowawcy, psycholog, pedagog

 

 

wychowawcy, nauczyciele techniki, pedagog

 

 

 

 

pielęgniarka, ratownik medyczny, opiekunowie PCK, nauczyciel techniki

 

 

 

wychowawca, psycholog, pedagog

 

wychowawca,

psycholog, pedagog

 

wychowawcy, nauczyciele poloniści, pedagog, psycholog

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

opiekunowie kółek zainteresowań, psycholog, pedagog

 

wychowawcy, psycholog, pedagog

 

 

psycholog

 

 

 

 

 

 

psycholog, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, psycholog

 

 

 

 

 

 

psycholog

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, psycholog

 

 

 

 

psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele techniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W profilaktyce II rzędowej  pracujemy nad redukcją zjawisk problemowych zdiagnozowanych i  wyłonionych na podstawie badań ankietowych uczniów, kwestionariuszy, obserwacji, wywiadów z uczniami i nauczycielami oraz badań ankietowych rodziców.

 

 

P R

O

F

I

L

A

K

T

Y

K

A

 

 II

 

R

Z

E

D

OWA

 

CELE

 

ZADANIA

 

SPOSÓB REALIZACJI

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Uczniowie pracują nad  eliminacją zachowań agresywnych

 

 

 

 

 

 

1.Praca terapeutyczna z uczniami nadpobudliwymi ( indywidualnie i grupowo)

 

2. Ćwiczenia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w sposób asertywny

 

3.Integrowanie zespołów klasowych i społeczności szkolnej

 

4. Praktyczne ćwiczenie znajomości norm, zasad szkolnych, kodeksu ucznia

 

5.Bliska współpraca z rodzicami

 

 

 

1.Prowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych

 

2.Przeprowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych dla nauczycieli dotyczących wzmocnienia ich   kompetencji i umiejętności wychowawczych oraz postępowania z uczniem ze zdiagnozowanym ADHD

 

3.Zajęcia integracyjne

 

 

psycholog, pedagog, wychowawcy, dyrekcja,

samorząd uczniowski

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2012 09:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Bilska
Ilość wyświetleń: 378
11 grudnia 2012 09:18 (Kamila Bilska) - Zmiana danych dokumentu.
11 grudnia 2012 09:17 (Kamila Bilska) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl