Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

13 lutego 2015 11:29

Statut

                                                                                    

 

 

 

 

 

STATUT

 

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MOSINIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.)
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 ze zm.)

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

 

Rozdział I  -  Przepisy ogólne

 

Rozdział II  - Cele i zadania szkoły

 

Rozdział III  - Organa szkoły i ich kompetencje

 

Rozdział IV  - Uczniowie szkoły

 

Rozdział V - Kryteria oceny osiągnięć ucznia

 

Rozdział VI  -  Zakres zadań nauczyciela

 

Rozdział VII  - Organizacja pracy szkoły

 

Rozdział VIII - Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ROZDZIAŁ I

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

 1. Nazwa i siedziba szkoły:

 

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Szkolna 1

62-050 Mosina

 

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Burmistrz Gminy Mosina.

 

 1. Nadzór pedagogiczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 

 1. Cykl kształcenia trwa 6 lat.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zadania szkoły

 

§ 2

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, a w szczególności zapewnia uczniom:

                       a)  poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

                      b)  traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

                       c)  rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;

                      d)  możliwość wszechstronnego rozwoju w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, duchowym;

                       e)  opiekę podczas zajęć organizowanych przez szkołę, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji ochrony zdrowia;

                        f)  pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

 

§ 3

 

 1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje przez:

a)      integrację nauczanej wiedzy,

b)      oddziaływanie wychowawcze,

c)      prowadzenie kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, logopedycznych,

d)      prowadzenie lekcji religii lub etyki w szkole,

e)      pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej, poradni specjalistycznych, współpracą z sądem rodzinnym, komisariatem policji, ośrodkiem pomocy społecznej,

f)        pracę psychologa.

 

 1. Zadania wychowawcze realizują wszyscy nauczyciele.

 

§ 4

 

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

                          a)  dyżury nauczycieli w budynku i na boisku szkolnym według grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim;

                          b)  zapewnienie opieki na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i nadobowiązkowych;

                          c)  objęcie monitoringiem wizyjnym budynków i terenu szkolnego;

                          d)  omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;

                          e)  zapewnienie dzieciom możliwości pobytu w świetlicy szkolnej;

                            f)  szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

                          g)  systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz prowadzenie egzaminu na kartę rowerową;

                          h)  zapewnienie uczniom warunków do spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej;

                            i)  utrzymanie kuchni, jadalni i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stałej czystości;

                            j)  uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno- wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu;

                          k)  różnorodność zajęć w każdym dniu;

                            ł)  nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga;

                            l)  reagowanie przez nauczycieli na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;

                        m)  zwracanie przez nauczycieli uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;

                          n)  zobowiązanie nauczycieli do zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów.

 

§ 5

 

 1. Uczniowie szkoły mają prawo do organizowania spontanicznych akcji charytatywnych, w których wspomagają ich pozostałe organa szkoły.

 

 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:

a)      pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga i psychologa szkolnego oraz instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo;

b)      zapewnienie możliwości pobytu w świetlicy szkolnej;

c)      zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, PCK lub sponsorów;

d)      zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych.

 

§ 6

 

1. Do zadań szkoły należy również:

a) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania,

b)        organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom oraz rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 7

 

 1. Szkoła prowadzi stałą współpracę z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i ich rodzicom w zakresie:

a)     diagnozowania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz wspierania uczniów, nauczycieli i rodziców w ich pokonywaniu,

b)     diagnozowania przyczyn trudności wychowawczych uczniów oraz podejmowania stosownej profilaktyki i działań wspierających.

 1. Organizacją współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i ich rodzicom zajmuje się pedagog i psycholog szkolny przy współudziale wychowawców i nauczycieli.
 2. W ramach współpracy z powyższymi instytucjami podejmowane są następujące działania:

a)     rozpoznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów,

b)     diagnozowanie przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych uczniów, podejmowanie działań wspierających,

c)     organizowanie wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli (porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia, mediacje),

d)     podejmowanie działań profilaktycznych.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Organa szkoły i ich kompetencje

 

§ 8

 

 1. Organami szkoły są:

                  - dyrektor szkoły,

                  - rada pedagogiczna,

                  - samorząd uczniowski,

                  - rada rodziców.

 

 1. Dyrektor szkoły:

a)      kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

b)      sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;

c)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

d)      sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły;

e)      realizuje uchwały rady pedagogicznej;

f)        kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący;

g)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

h)      wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

i)        odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego w szkole;

j)        wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

 1. Dyrektor decyduje w sprawach:

a)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

b)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych;

c)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników;

d)      decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

 

 1. Do kompetencji dyrektora należy również:

a)      dopuszczanie  programów wychowania przedszkolnego i nauczania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

b)      zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c)      wyznaczanie opiekuna stażu,

d)      powoływanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela stażysty.

 

 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim, zapewnia wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi organami szkoły.

 

§ 9

 

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

 

 1. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

                       a)  zatwierdzenie planów pracy szkoły,

                      b)  podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

                       c)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

                      d)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje:

a)         organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

b)        programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole;

c)                  projekt planu finansowego szkoły;

d)        wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

e)         propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagradzania zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

 1. Do zadań rady pedagogicznej należy również:

a)                  przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian;

b)        wnioskowanie o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

§ 10

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)        prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

b)        prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c)        prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

d)        prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

e)        prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

f)          prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 11

 

 1. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów.

 

 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 

 1. Do kompetencji rady rodziców należy:

a)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

- programu wychowawczego szkoły,

- programu profilaktyki,

b)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

c)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

§ 12

 

W szkole może działać rada szkoły, którą organizuje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców.

 

§ 13

 

 1. Organa szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez:

a)      uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych,

b)      informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły.

 

 1. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły obowiązkiem organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu na terenie szkoły.

 

 1. W sytuacjach spornych, w których dyrektor nie jest stroną w sprawie, przyjmuje kompetencje mediatora. Decyzja dyrektora jest nieodwołalna.

 

 1. W sytuacjach spornych, w których dyrektor jest stroną konfliktu, mediatorem jest przedstawiciel organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, posiadający kompetencje w materii sporu. Decyzja mediatora jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Uczniowie szkoły

 

§ 14

 

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

 

 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki w szkole.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej niż o jeden rok.

Decyzje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku  szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się:

a)      z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły;

b)                 na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza
                obwodem danej szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca. Przyjęcie
                dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w
                której obwodzie dziecko mieszka.

 

§ 15

 

 1. Uczeń ma prawo do:

a)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej;

b)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, przekonań i własności;

c)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza w tym dobra innych osób;

d)      rozwijania zainteresowań i zdolności w ramach możliwości organizacyjnych i finansowych szkoły;

e)      obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

f)        korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki w godzinach otwarcia szkoły;

g)      wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;

h)      nauki religii lub etyki w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców lub opiekunów;

i)        dni wolnych od zajęć dydaktycznych bez pracy domowej (nie dotyczy przedmiotów odbywających się tylko w poniedziałek i piątek);

j)       opieki nauczyciela podczas przerw między zajęciami szkolnymi, realizowanej w formie nauczycielskich dyżurów.

 

 1. Za zgodą dyrektora uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową pod opieką wychowawcy organizować imprezy klasowe i szkolne.

 

 1. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię psychologiczno-pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego w domu.

 

 1. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego.

 

 1. W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.

 

§ 16

 

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:

a)      przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

b)      szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób;

c)      przeciwstawiać się przejawom brutalności;

d)      dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów;

e)      dbać o dobro, ład i porządek w szkole;

f)        brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu;

g)      przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownia, świetlica, biblioteka, sala gimnastyczna itp.);

h)      zostawiać okrycia wierzchnie w szatni;

i)        przestrzegać zasad regulaminu zachowania ucznia podczas przerw.

 

 1. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.

 

 1. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiadają materialnie rodzice ucznia, który ją wyrządził.

 

 1. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.

 

 1. W okresie ustalonym przez dyrekcję szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.

 

 1. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas zajęć.

 

 1. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.

 

 1. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania dzienniczka i zeszytu do korespondencji, jako podstawowych dokumentów umożliwiających kontakt z rodzicami. Oba dokumenty winny posiadać pieczątkę szkoły.

 

 1. Uczeń ma obowiązek podporządkowania się zarządzeniu dyrektora szkoły w sprawie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

 

 1. Uczeń ma obowiązek dbać o estetykę ubioru i indywidualnie dobranej fryzury oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.

 

 1. Uczeń ma obowiązek noszenia identyfikatora podczas pobytu w szkole.

 

§ 17

 

 1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i odwagę uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:

a)      pochwałę wychowawcy wobec klasy,

b)      pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,

c)      list pochwalny do rodziców,

d)      dyplom uznania,

e)      nagrodę rzeczową,

f)        świadectwo z biało-czerwonym paskiem (w klasach IV–VI),

g)      odznakę wzorowego ucznia ( w klasach I-III).

 

 1. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

 

§ 18

 

 1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminów obowiązujących na terenie szkoły poprzez:

a)      upomnienie wychowawcy klasy,

b)      upomnienie lub naganę dyrektora szkoły,

c)      zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych,

d)      zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,

e)      przeniesienie do równorzędnej klasy,

f)        przeniesienie do innej szkoły z uwzględnieniem pkt 2.

 

 

 1. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy uczeń:

a) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary
                         przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie
                         przynoszą pożądanych efektów;

b) zachowuje się w sposób demoralizujący, bądź agresywny, zagrażający
                        zdrowiu lub życiu innych uczniów i pracowników szkoły;

c) dopuszcza się czynów łamiących prawo, na przykład kradzieży,
                        wymuszeń, zastraszeń.

 

 1. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń lub jego rodzice mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni od dnia uzyskania kary.

 

 1. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu trzech dni i postanawia:

a)      oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,

b)      odwołać karę,

c)      zawiesić warunkowo wykonanie kary.

 

 1. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.

 

 1. Spory między rodzicami a nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.

 

 1. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.

 

§ 19

 

 1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.

 

 1. Propozycje zmian wymagają akceptacji rady pedagogicznej.

 

 1. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

 

ROZDZIAŁ V

 

Kryteria oceny osiągnięć ucznia

 

§ 20

 

 1. 1.    Skala i sposób formułowania ocen bieżących, śródrocznych i końcoworocznych z zajęć edukacyjnych

 

1) Skalę ocen:       

                 celujący                            ( 6 )

                                                   bardzo dobry                       ( 5 )

                                                  dobry                                        ( 4 )

                                                  dostateczny              ( 3 )

                                                  dopuszczający          ( 2 )

                             niedostateczny      ( 1 )

 

          rozszerzamy o plus i minus w ocenie cząstkowej bardzo dobrej, dobrej, dostatecznej

 

    5 +         bardzo dobry +

    5            bardzo dobry

    5 -          bardzo dobry –

    4 +         dobry +

    4            dobry

    4 -          dobry –

    3 +         dostateczny +

    3            dostateczny

          3 -          dostateczny –

 

2)     Ocenianie uczniów przeprowadzają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, biorąc pod uwagę:

a)    aktywność dziecka,

b)   odpowiedzi ustne,

c)    prace domowe,

d)   sprawdziany.

Jeżeli uczeń uzyskał ocenę niedostateczną ma prawo do ponownego sprawdzianu; w szczególnych przypadkach do takiej poprawy ma też prawo uczeń, który nie uzyskał zadawalającego go wyniku.

    Uczniowie dyslektyczni mają prawo do ustnego wsparcia swojego sprawdzianu.    

 

3)     W szkole obowiązuje podział roku szkolnego na dwa semestry: I i II. Klasyfikowanie uczniów odbywa się dwa razy w roku (w styczniu i w czerwcu) z podziałem na ocenę semestralną śródroczną i końcoworoczną.

 

4)     Ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna jest oceną efektów edukacyjnych uwzględniającą wkład pracy w osiągnięcie tych efektów.

 

5)     W klasach I – III stosuje się ocenianie opisowe.

 

6)     Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

7)     Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. W związku z tym powinien przygotować innego typu zadania, w celu przezwyciężenia trudności.

 

8)     Kryteria ocen powinny być na tyle elastyczne, by można było uwzględnić zdolności poszczególnych uczniów i odnieść ocenę do danego ucznia.

 

9)     Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki w szczególności należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

10) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

11)  Kryteria ocen z zajęć edukacyjnych:

 

           Ocena celująca - otrzymuje ją uczeń, który spełnia większość z podanych niżej kryteriów:

-     posiadł pełen zakres wiedzy i umiejętności objęty programem nauczania danego przedmiotu,

-     biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,

-     osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu gminnym, regionalnym, wojewódzkim lub wyższym.

 

           Ocena bardzo dobra – otrzymuje ją uczeń, który:

-     opanował niemal pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem  nauczania,

-     sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne,

-     potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 

           Ocena dobra - otrzymuje ją uczeń, który:

-     opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości zagadnień,

-     poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

-     stara się być aktywny w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

 

           Ocena dostateczna – otrzymuje ją uczeń, który:

-     opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu,

-     rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.

 

           Ocena dopuszczająca – otrzymuje ją uczeń, który:

-     w ograniczonym stopniu opanował podstawowe wiadomości i umiejętności,

-     pomimo braków uzyskuje podstawową wiedzę z danego przedmiotu.

 

           Ocena niedostateczna – otrzymuje ją uczeń, który:

-     nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności,

-     nie potrafi wykonać, nawet przy pomocy nauczyciela, zadania przedmiotowego o niewielkim stopniu trudności,

-     pomimo zachęty nauczyciela nie podejmuje żadnych działań.

 

12) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują, w formie pisemnej, uczniów i ich rodziców o:

a)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

b)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  klasyfikacyjnej.

            Fakt ten musi być odnotowany w dzienniku lekcyjnym i zeszytach uczniowskich.

 

13)  W trakcie roku szkolnego nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne mają obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach i trudnościach ucznia w nauce. Informacje te przekazywane są w formie wybranej przez nauczyciela:

-     poprzez dzienniczek ucznia,

-     podczas pełnionego przez nauczyciela cotygodniowego dyżuru,

-     podczas zebrań z rodzicami.

 

14)  Przeprowadzanie prac klasowych, sprawdzianów (obejmujących cały dział materiału), kartkówek (obejmujących zagadnienia z ostatnich trzech lekcji):

-     o terminie i zakresie pracy klasowej lub sprawdzianu uczeń musi być powiadomiony z tygodniowym wyprzedzeniem,

-     kartkówka nie musi być zapowiadana,

-     w ciągu tygodnia mogą się odbyć łącznie co najwyżej trzy prace klasowe lub
sprawdziany,

-     w ciągu jednego dnia może się odbyć tylko jedna praca klasowa lub sprawdzian,

-     ilości kartkówek nie określa się,

-     termin przewidywanej pracy klasowej lub sprawdzianu nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego (ołówkiem).

 

15)  Ocenianie, omawianie i oddawanie prac pisemnych.

a)    poprawioną krótką kartkówkę powinien uczeń otrzymać na następnej lekcji,

b)   ocenianie i omówienie pracy klasowej lub sprawdzianu musi nastąpić do dwóch tygodni od jego przeprowadzenia,

c)    uczeń ma prawo do wglądu do swej pracy pisemnej,

d)   na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel wydaje pracę pisemną do domu; uczeń ma obowiązek zwrócić ją nauczycielowi na następnej lekcji ,

e)    prace klasowe i sprawdziany nauczyciele zobowiązani są przechowywać do końca danego roku szkolnego (do 31 sierpnia ),

f)     jeżeli uczeń wykonał zadanie, polecenie lub rozwiązał test, licząc w procentach, to za:

-        co najmniej 95% - ocena celującą,

-        co najmniej 90% - ocena bardzo dobra,

-        co najmniej 75% - ocena dobra,

-        co najmniej 50% - ocena dostateczna,

-        co najmniej 30% - ocena dopuszczająca,

-        poniżej 30% - ocena niedostateczna,

g)    terminy sprawdzianów i prac klasowych powinny być rytmicznie rozłożone -  czuwa nad tym przewodniczący zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale.

 

16)  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków (zajęcia wyrównawcze, przygotowywanie specjalnych zestawów zadań, dodatkowe zadania domowe, itp.)

 

17)  Egzamin klasyfikacyjny

 

a)    uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub z wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania;

 

b)   uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny;

 

c)    rada pedagogiczna może, na umotywowany wniosek rodziców ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny;

 

d)   egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami;

 

e)    uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły;

f)     egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć. W czasie egzaminu mogą być obecni rodzice ucznia w charakterze obserwatorów;

g)    egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;

 

h)    egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć  edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko   kierownicze – jako przewodniczący komisji,

-  nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy;

 

i)      z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen;

 

j)     uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena jest ostateczna, za wyjątkiem rocznej klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego;

 

k) w przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

18)      Egzamin poprawkowy

 

a)    począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć;

 

b)   egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;

 

c)    termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich;

 

d)   uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem:

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie z planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

19)  Uczeń klas I–III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem:

W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia kl. I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

20)  Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

21)  Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 

22)  Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem do następnej klasy, jeżeli uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

23)  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

24)  Uczeń kończy szkołę podstawową:

a)    jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu (z uwzględnieniem zasad dotyczących laureatów i finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych), uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej (z zastrzeżeniem możliwości niepromowania ucznia, któremu co najmniej dwa razy ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania);

b)   przystąpił do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole.

 

25)  Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

26)  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

§ 21

 

 1. 1.        Skala i tryb ustalania oraz sposób formułowania śródrocznej i końcoworocznej oceny zachowania

 

1)     Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje, w formie ustnej, uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Fakt ten odnotowuje w przebiegu obrad pierwszego w danym roku szkolnym zebrania z rodzicami oraz w dzienniku lekcyjnym. Wspomniany przebieg obrad, wraz z listą obecności na zebraniu, umieszcza się w dzienniku lekcyjnym.

 

2)     Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia:

-      zasięgnięcie opinii nauczyciela odbywa się w formie pisemnej,

-     zasięgnięcie opinii uczniów danej klasy odbywa się podczas godziny z wychowawcą, w formie ustnej,

-      zasięgnięcie opinii ocenianego ucznia odbywa się w formie pisemnej.

 

3)     Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 

4)     Wychowawca gromadzi spostrzeżenia o zachowaniu uczniów w teczce wychowawcy.

 

5)       Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

-        wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

-        postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

-        dbałość o honor i tradycje szkoły,

-        dbałość o piękno mowy ojczystej,

-        dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

-        godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

-        okazywanie szacunku innym osobom.

 

 

6)       Kryteria ocen zachowania:

 

        Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

-       w wymienionych wyżej obszarach zachowuje się zawsze bez zarzutu,

-        godnie reprezentuje szkołę w konkursach i turniejach na etapie pozaszkolnym, imprezach międzyszkolnych lub zajmuje wysokie lokaty w konkursach szkolnych,

-        wykazuje się własną aktywnością i inicjatywą w pracy na rzecz klasy, szkoły lub środowiska,

-        rozwija własne zainteresowania.

 

       Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-        w zasadzie funkcjonuje bez zarzutu we wszystkich obszarach, incydentalne uchybienie zostaje przez niego dostrzeżone i naprawione,

-        wykazuje się pozytywną aktywnością na terenie szkoły (np. praca w Samorządzie Uczniowskim, udział w konkursach i różnego rodzaju akcjach).

 

       Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-        w swoim zachowaniu wykazuje niewielkie uchybienia, wynikają one jednak z usposobienia ucznia i nie są nagminne,

-        potrafi prawidłowo zareagować na zwróconą mu uwagę i pracować nad dalszym postępowaniem,

-        chętnie pracuje na rzecz klasy.

 

       Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

-     dość często nie przestrzega zasad zachowania zawartych we wspomnianych obszarach, stara się jednak prawidłowo reagować na zwróconą mu uwagę,

-        nie wykazuje szczególnej aktywności w pracy na rzecz klasy i szkoły.

 

       Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

-        nagminnie łamie zasady zawarte w obszarach zachowania uczniów i często niewłaściwie reaguje na zwracaną mu uwagę;

-        ma lekceważący stosunek do pracy na rzecz klasy i szkoły.

 

       Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

-         nieustannie łamie zasady zachowania wymienione w podanych obszarach,

-         niewłaściwie reaguje na zwracaną mu uwagę,

-         nie wykazuje chęci poprawy.

Taką ocenę może otrzymać również uczeń, który chociaż w jednym obszarze drastycznie złamał zasady zachowania (np. pobicie z premedytacją, celowa dewastacja mienia, kradzieże).

 

7)       Przy ustalaniu oceny zachowania dodatkowo należy uwzględnić liczbę godzin nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia wg poniższych wskaźników:

 

 

Wzorowe

Bez godzin nieusprawiedliwionych

Bardzo dobre

Co najwyżej 1 h nieusprawiedliwiona

Dobre

Od 2 h do 6 h nieusprawiedliwionych

Poprawne

Od 7 h do 15 h nieusprawiedliwionych

Nieodpowiednie

Od 16 h do 50 h nieusprawiedliwionych

Naganne

Powyżej 50 h nieusprawiedliwionych

 

Przy czym 5 spóźnień nieusprawiedliwionych traktuje się jako 1 godzinę nieusprawiedliwioną.

 

8)     Termin złożenia usprawiedliwienia – do 1 tygodnia od przyjścia ucznia do szkoły. Usprawiedliwienie powinno mieć formę pisemną, sporządzoną przez rodziców (opiekunów) ucznia.

 

9)        Należy pamiętać o tym, że oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mogą mieć wpływu na ocenę zachowania. Natomiast ocena zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem:

a)    rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania;

b)   uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

 

10) Ponadto ocena zachowania nie jest karą ani nagrodą, a tylko informacją o  zachowaniu ucznia.

 

§ 22

 

 1. 1.    Termin i forma informowania ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych

 

1)   Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani powiadomić uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i końcoworocznych na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Dokonują tego poprzez dzienniczek ucznia.

 

2)   O przewidywanych klasyfikacyjnych śródrocznych ocenach niedostatecznych i nagannej ocenie zachowania powiadamia ucznia i jego rodziców wychowawca klasy na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Czyni to listem poleconym lub za pisemnym potwierdzeniem rodziców umieszczonym na kopii zawiadomienia.

 

3)   O przewidywanych końcoworocznych ocenach niedostatecznych i nagannej ocenie zachowania powiadamia ucznia i jego rodziców bądź prawnych opiekunów, wychowawca klasy na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Czyni to listem poleconym lub za pisemnym potwierdzeniem rodziców umieszczonym na kopii zawiadomienia.

 

§ 23

 

 1. 1.    Tryb odwoływania się od ustalonych ocen

 

1)       Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

2)     W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

3)     Sprawdzian ten przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

4)     W skład komisji wchodzą:

  a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

-        dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

-        nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne z zastrzeżeniem:

nauczyciel ten może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach – wówczas dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły,

-        dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

  b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

-        dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

-        wychowawca klasy,

-        wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

-        pedagog,

-        psycholog,

-        przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

-        przedstawiciel rady rodziców.

 

5)       Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

6)       Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

    a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

-        skład komisji,

-        termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 lit. a,

-        zadania (pytania) sprawdzające,

-        wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

    b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

-        skład komisji,

-        termin posiedzenia komisji,

-        wynik głosowania,

-        ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

7)       Do protokołu, o którym mowa w ust. 6 lit. a, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

8)       Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 lit. a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

9)       Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 1. 2.    Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (z wyjątkiem oceny niedostatecznej)

 

1) Na 4 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej rodzice ucznia mogą wnieść do dyrektora szkoły pisemną prośbę o ponowne sprawdzenie wiedzy i umiejętności swojego dziecka.

 

2)      Egzamin sprawdzający uczeń składa przed komisją w składzie : dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący, wychowawca klasy, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem:

a)    komisja analizuje dotychczasowe wyniki ucznia (w tym oceny cząstkowe, prace pisemne, odrabianie zadań domowych),

jeżeli nauczyciel jest jednocześnie wychowawcą ucznia, wówczas dyrektor wyznacza innego nauczyciela uczącego w tej klasie;

b)   odmowa przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego i utrzymanie przewidywanej oceny wymaga pisemnego uzasadnienia;

c)    egzamin sprawdzający musi odbyć się na 2 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej;

d)   z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który dołącza się do arkusza ocen.

 

 1. 3.    Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 

1)   Na 4 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej rodzice ucznia mogą wnieść do dyrektora szkoły pisemną prośbę o ponowne przeanalizowanie i podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania swojego dziecka.

 

2)   Dyrektor powołuje komisję w składzie: dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący, wychowawca klasy, drugi nauczyciel uczący w tej klasie, przewodniczący Samorządu Klasowego, psycholog, pedagog, z zastrzeżeniem:

a)    komisja analizuje dokumentację (w tym informacje zawarte w teczce wychowawcy klasy), zapoznaje się z opiniami wszystkich członków komisji,

b)   biorąc pod uwagę wnioski komisji, wychowawca klasy może podwyższyć przewidywaną ocenę zachowania bądź utrzymać ją (wówczas wymagane jest pisemne uzasadnienie),

c)    z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który dołącza się do arkusza ocen.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Zakres zadań nauczyciela

 

§ 24

 

 1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

 

 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący lub koordynator powołany przez dyrektora.

 

 1. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

a)     organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom zgodnie z odrębnymi przepisami,

b)     ustalanie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

c)      organizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów
realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania
przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie
wyboru programu nauczania,

d)     organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

e)     współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich
wyposażenia,

f)       opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 

§ 25

 

 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania,
  wychowywania i profilaktyki.

 

 1. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:

                        a)  znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych w klasie i szkole;

                        b)  znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

                        c)  uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego
postępów w nauce i zachowaniu;

                        d)  uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego
kształcenia dzieci.

 

§ 26

 

1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

 

2.Nauczyciel zobowiązany jest do:

                          a)   prawidłowej organizacji i planowania procesu dydaktycznego;

                          b)   odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

                          c)   dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny;

                          d)   wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

                          e)   bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów;

                            f)   udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;

                          g)   doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy;

                           h)     indywidualnego traktowania ucznia i dostosowania wymagań do zaleceń      wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

§ 27

 

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 

 1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

 1. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

                          a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

                          b) inspirowanie działań zespołowych uczniów;

                          c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4:

                          a) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;

                          b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

-        różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół  uczniowski,

-        treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych;

                          c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);

                          d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

-        poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

-        współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,

-        włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;

                          e) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;

                            f) organizuje spotkania z rodzicami informujące ich o postępach w nauce i o zachowaniu uczniów.

 

 1. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.

 

 1. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także z wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 

 1. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach mogą mieć wpływ na dobór lub zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy.

 

 1. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

§ 28

 

 1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

 

 1. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 

 1. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności:

                          a) pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności;

                          b) przygotowuje projekty następujących dokumentów organizacyjnych szkoły:

-        szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników,

-        program wychowawczy szkoły,

-        tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,

-        informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym;

                          c) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli;

                          d) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu;

                          e) nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów.

 

 1. Wicedyrektor:

                          a) jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia dyrektora szkoły nauczycieli, wychowawców świetlicy, pedagoga i psychologa szkolnego oraz bibliotekarzy;

                          b) jest przełożonym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą;

                          c) decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej szkole;

                          d) ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy opiekuńczo-wychowawczej wszystkich nauczycieli,

                          e) ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym;

                            f) ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem „wicedyrektor szkoły” oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

 

§ 29

 1. Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom  znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

 

 1.  Do głównych zakresów zadań pedagoga szkolnego należą:

a)     zadania ogólnowychowawcze

kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

b)     profilaktyka wychowawcza

diagnoza zagrożeń hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie działań zaradczych, realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie działań dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych;

c)     indywidualna opieka pedagogiczna

pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych, pomoc w trudnościach szkolnych, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach;

d)     pomoc materialna

współpraca z OPS, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki, stypendia szkolne);

e)     orientacja zawodowa

pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły i zawodu, gromadzenie materiałów z zakresu poradnictwa zawodowego, udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym.

     

§ 30

 

 1. Do zadań psychologa szkolnego należy:

a)     dokonywanie diagnozy psychologicznej uczniów z trudnościami wychowawczymi i w nauce,

b)     udzielanie porad psychologicznych uczniom, rodzicom i nauczycielom (indywidualne rozmowy, konsultacje, wskazywanie placówek udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i lekarskiej),

c)     pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych w szkole, prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w odniesieniu do uczniów, rodziców i nauczycieli,

d)     prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów i rodziców,

e)     organizowanie działań profilaktycznych,

f)       wspieranie uczniów wybitnie uzdolnionych.

 

 

                                         § 31

 

 1. Do zadań logopedy należy:

a)        diagnozowanie i organizowanie pomocy logopedycznej;

b)        prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych;

c)        współpraca z rodzicami uczniów wymagających pomocy logopedycznej, udzielanie instruktażu;

d)        współpraca z pedagogiem, psychologiem, wychowawcami i nauczycielami;

e)        podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu  zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;

f)          prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Organizacja pracy szkoły

 

§ 32

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

 

 1. Liczba uczniów w oddziałach szkolnych powinna wynosić nie więcej niż 26.

 

 1. Każdy oddział ma „swoją” salę lekcyjną, której jest gospodarzem. Dopuszcza się (ze względów lokalowych), by jedna sala miała dwóch gospodarzy.

 

 1. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

 

 

§ 33

 

 1. Celem oddziału przedszkolnego jest:

a)      objęcie opieką dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,

b)      stymulowanie rozwoju wychowanków,

c)      kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata,

d)      współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

e)      przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

 

 1. Do zadań oddziału przedszkolnego należą:

a)      kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,

b)      budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,

c)      integrowanie treści edukacyjnych,

d)      wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy,

e)      prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,

f)        udzielanie dzieciom i ich rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,

g)      współpraca z pedagogiem, psychologiem, logopedą oraz poradnią psychologiczno – pedagogiczną w celu udzielania dzieciom i ich rodzicom pomocy specjalistycznej,

h)      zapewnienie opieki i pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

i)        w miarę potrzeb organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

j)        podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

k)      zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i ćwiczeń na boisku, a także w trakcie zajęć poza terenem szkoły (na każde 10 dzieci 1 opiekun),

l)        w sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez rodziców (prawnych opiekunów) obowiązku przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego; w przypadku braku możliwości osobistego przyprowadzenia lub odbioru dziecka rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do pisemnego wyznaczenia upoważnionej osoby; dziecko nie może być odbierane przez rodziców ( prawnych opiekunów) będących pod wpływem alkoholu.

 

§ 34

 

 1.    Liczba dzieci w jednej grupie oddziału przedszkolnego nie może przekraczać 25 osób.
 2.    Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
 3.    Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.
 4.   Czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 25 godzin tygodniowo.
 5.   Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale określają odrębne przepisy.
 6.   Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku.

 

§ 35

 

 1.   Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.
 2.   Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań.
 3.   Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej.
 4.   Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą w oparciu o wybrany program wychowania w przedszkolu, odpowiada za jej jakość.
  1.   W pracy dydaktyczno – wychowawczej współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą oraz z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  2.   Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące poznawaniu swoich wychowanków.
  3.   Zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
  4.   Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych.
  5.   Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z programem nauczania i statutem szkoły.

10. Nauczyciel ma stale doskonalić metody pracy z dziećmi, podnosić swoją wiedzę pedagogiczną, rozwijać i doskonalić swój warsztat pracy.

 

 

§ 36

 

Wychowanek oddziału przedszkolnego ma prawo do:

a)        właściwie organizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)       ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej,

c)        życzliwego i podmiotowego traktowania go w procesie dydaktyczno – wychowawczym, poprzez zabezpieczenie jego podstawowych potrzeb takich jak potrzeby biologiczne, emocjonalno – społeczne, potrzebę bezpieczeństwa, miłości i uznania.

 

§ 37

 

 1. Podział na grupy w klasach IV – VI dotyczy zajęć z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

 

 1. W przypadku klas IV – VI liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

 1. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, z podziałem na dziewczynki i chłopców.

 

§ 38

 

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

 

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

 1. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

§ 39

 

     1. Organizacja zajęć dodatkowych:

                          a) zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym;

                          b) zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

§ 40

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

 

 1. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

§ 41

 

 1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:

                          a) życzenie rodziców musi mieć formę pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione;

                          b) uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi;

                          c) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne;

                          d) nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań;

                          e) nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy;

                            f) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej jednak ustalając z dyrektorem termin i miejsce spotkania;

                          g) nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika lekcyjnego;

                          h) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo;

                            i) ocena z religii umieszczona jest na świadectwie szkolnym;

                            j) ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy;

                          k) ocena z religii jest wystawiona wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę;

                            l) uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych;

                        m) nadzór pedagogiczny nad nauczycielami religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego wyznaczeni na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 42

 

 1. Dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą organizowane są w szkole zajęcia z etyki.
 2. Życzenie rodziców musi mieć formę pisemnego oświadczenia.
 3. Ocena z etyki jest wliczana do średniej ocen ucznia, nie wpływa jednak na promocję.
 4. Ocena z etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym.

 

§ 43

 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

 

 1. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

                          a)  gromadzenie i opracowanie zbiorów;

                          b)  korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę;

                          c)  prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni.

 

 1. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcje:

                          a)  kształcąco-wychowawczą poprzez:

-     rozbudowanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

-     przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

-     kształcenie kultury czytelniczej,

-     wdrażanie do poszanowania książki,

-     udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy oraz w doskonaleniu zawodowym;

                          b)  opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

-  współdziałanie z nauczycielami,

-  wspieranie prac, które mają na celu wyrównywanie intelektualnych różnic,

-  otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych,

-  pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

                          c)  kulturalno-rekreacyjną poprzez:

-  uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice. Uprawnieni do korzystania mają wolny dostęp do półek.

                          Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru
                          podczas zajęć lekcyjnych.

 

 1. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza:

                          a)  koordynowanie pracy w bibliotece:

-  opracowanie rocznych planów działalności oraz terminów imprez,

-  projektowanie wydatków na rok kalendarzowy,

-  sprawozdanie z pracy, zawierające oceny czytelnictwa,

-  odpowiedzialność za stan majątkowy biblioteki oraz dokumentację pracy  biblioteki;

                          b)  praca pedagogiczna:

-  gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,

-  udostępnianie zbiorów,

-  udzielanie informacji bibliotecznych,

-  rozmowy z czytelnikami o książkach,

-  poradnictwo w wyborach czytelniczych,

-  prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie z programem,

-  udostępnianie nauczycielom potrzebnych materiałów,

-  informowanie  nauczycieli o czytelnictwie wśród uczniów, analiza
czytelnictwa,

-  prowadzenie form wizualnych informacji o książkach,

-  organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,

-  dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych,

-  dostosowanie formy i treści pracy zarówno do wieku, jak i poziomu intelektualnego uczniów;

                          c)  praca organizacyjna:

-  gromadzenie zbiorów i ich ewidencja,

-  opracowanie biblioteczne zbiorów,

-  selekcja zbiorów i ich konserwacja,

-  organizowanie warsztatu informacyjnego,

-  prowadzenie katalogów,

-  udostępnianie zbiorów;

                          d)  współpraca z rodzicami i instytucjami.

 

 1. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).

 

 1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor lub jego zastępca, który:

a)      zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i
wyposażenie,

b)      zapewnia środki finansowe,

c)      zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia
zajęć,

d)      zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć,

e)      hospituje i ocenia pracę biblioteki.

 

§ 44

 

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.

 

 1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

 

 1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców lub opiekunów.

 

 1. Czas pracy świetlicy ustala się na dany rok szkolny.

 

 1. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo-opiekuńczej.

 

 1. Świetlica posiada wydzielone miejsce do odrabiania lekcji.

 

 1. Jeżeli nie ma możliwości zorganizowania zastępstwa wychowawcy świetlicy sprawują opiekę również nad uczniami, którzy ze względu na nieobecność nauczyciela nie mają zajęć dydaktycznych.

 

 1. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków, a także pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

 

 1. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor lub jego zastępca.

 

 1. Pracownikami świetlicy jest kierownik i wychowawcy świetlicy. Liczba wychowawców ustalana jest na dany rok szkolny.

 

 1. Kierownik świetlicy odpowiada za:

a)      całokształt pracy opiekuńczo-wychowawczej,

b)      opracowanie rocznego planu pracy świetlicy,

c)      opracowanie planu pracy nauczycieli świetlicy,

d)      opracowanie zakresu czynności pracowników świetlicy,

e)      organizację pracy nauczycieli świetlicy,

f)        prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi,

g)      estetykę, porządek i wystrój świetlicy,

h)      właściwą współpracę z pedagogiem szkolnym, otaczanie opieką dzieci zaniedbanych wychowawczo, z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz innych
wymagających szczególnej opieki,

i)        właściwą współpracę z rodzicami,

j)        uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.

 

 1. Kierownikowi świetlicy bezpośrednio podlegają nauczyciele świetlicy. Pracownicy świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają semestralne sprawozdania ze swojej działalności.

 

 1. Dokumentacja świetlicy:

a)      roczny plan pracy,

b)      dzienniki zajęć,

c)      karty zgłoszeń,

d)      regulamin świetlicy,

e)      ramowy rozkład dnia.

 

§ 45

 

 1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła może zorganizować stołówkę.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Postanowienia końcowe

 

§ 46

 

Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 47

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 48

 

Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

§ 49

 

Wszelkie kwestie, które nie znajdują rozwiązania w Statucie Szkoły rozstrzygają akty prawne wyższego rzędu.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2015 11:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Bilska
Ilość wyświetleń: 209
13 lutego 2015 11:29 (Kamila Bilska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl