Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp1mosina.bipszkola.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-09-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-23

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi (powód: brak możliwości technicznych)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Justyna Nojszewska , adres e-mail: j.nojszewska@sp1mosina.edu.pl , telefon: 61 81 32 644.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Postępowanie odwoławcze

Skargę można złożyć również do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie: dyrektor@sp1mosina.edu.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dodatkowe informacje

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (np. CTRL+ jako sposób na powiększenie czcionki i obrazów).

Jeszcze większa dostepność

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (np. CTRL+ jako sposób na powiększenie czcionki i obrazów).

Deklaracja poprawy dostępności

Trwają prace nad zapewnieniem większej dostępności strony internetowej szkoły.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2020 10:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Agnieszka Szymańska
Ilość wyświetleń: 21
23 września 2020 10:25 (Ewa Agnieszka Szymańska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
23 września 2020 10:25 (Ewa Agnieszka Szymańska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
23 września 2020 10:22 (Ewa Agnieszka Szymańska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.